პერსონალური მონაცემთა დაცვის რეგულაცია | GDPR

GDPR პროტოკოლი - პერსონალური მონაცემთა დაცვის რეგულაცია, Data Protection Directive (DPD) - მონაცემთა დაცვის დირექტივა

პერსონალური მონაცემთა დაცვის რეგულაცია | GDPR
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider
Hackers Hosting Provider

1995 წელს ევოკავშირში შეიქმნა Data Protection Directive (DPD) - მონაცემთა დაცვის დირექტივა, რაც ხოლო 2018 წლის 15 მაისს ძალაში შევიდა ახალ საფეხურზე გადასული პერსონალური მონაცემთა დაცვის რეგულაციაGeneral Data Protection Regulation (GDPR).

რეგულაცია ამკვიდრებს ისეთ ახალ პრინციპებს, როგორიცაა მონაცემთა დამმუშავებელი ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულება, მონაცემთა პორტირება, მონაცემთა უსაფრთხოების დარღვევის შეტყობინების ვალდებულება და სხვა.

რეგულაცია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში პირდაპირ მოქმედებს და არ საჭიროებს ეროვნულ კანონმდებლობაში ასახვას . იგი აწესებს ევროკავშირის მთელ ტერიტორიაზე მონაცემთა დაცვის ერთიან სავალდებულო წესებს, რაც გამორიცხავს ამა თუ იმ საკითხის რადიკალურად განსხვავებულ მოწესრიგებას. ეს მონაცემთა დამმუშავებელ ორგანიზაციებს გაუმარტივებს ევროკავშირის ტერიტორიაზე საქმიანობას და მონაცემთა დამუშავების წესების დაცვას!